Skulpturer av Salix, keramik, natursten, sålda till MKB via Notvab, i samarbete med Tomas Auran.
Uppförda 2017 på en öppen gård tillhörande hyreshus norra i Sorgenfri, Malmö

Verket ”Insekternas kollektivbostad” är en funktionalistisk skulptur men syfte att bidra till fysisk förändring i naturens kretslopp, skapad med utgångspunkt i vikten av biodiversitet även i urbana miljöer och de pollinerande insekternas relevans för ett fungerande ekosystem. Vi identifierade två vanliga brister för pollinatörerna i den typiska urbana miljön. Dels bostäder, då parker och andra grönytor i staden hålls fria från gamla döda plantor och träddelar som annars utgör dessa och dels föda tidigt på våren.

Verket har uppfördes för andra gången i Malmö, denna gången i permanent form för MKB i stadsdelen Sorgenfri som en del av ett biodiversitetsprojet drivet av NOTVAB, en anläggningsfirma med fokus på permakultur. Och tidigare (2015) i slottsträdgården i samarbete med John Taylor och Linnea Dickson där vi skapade konceptträdgård med specifikt inplanterade blommor och möbler av levande salix som gynnar steklar och andra pollinerande insekter. Salixen blommar mycket tidigt på våren och har en hög proteinhalt i sitt pollen och fick därför en central plats i trädgården. (se bilder från slottsträdgården under en post om du skrollar längre ner).

Sculptures of Salix, ceramics, natural stone, sold to MKB via Notvab, in collaboration with Tomas Auran.
Built in 2017 on an open yard belonging to an apartment building in north of Sorgenfri, Malmö

The work “The collective home of the insects” is a functionalist sculpture with the purpose to contribute to physical change in the natural cycle, created on the basis of the importance of biodiversity even in urban environments and the relevance of the pollinating insects for a functioning ecosystem. We identified two common deficiencies for the pollinators in the typical urban environment. Partly homes, where parks and other green areas in the city are kept free of old dead plants and tree parts that otherwise form these and partly food early in the spring.

The work has been built for the second time in Malmö, this time in permanent form for MKB in the district of Sorgenfri as part of a biodiversity project run by NOTVAB, a construction company focusing on permaculture. Earlier (2015) in “Slottsträdgården” in collaboration with John Taylor and Linnea Dickson where we created a concept garden with specific flowers and furniture of living Salix. The salix blooms very early in the spring and has a high protein content in its pollen and therefore got a central place in the garden. (see pictures from Slottsträdgården under an other post if you scroll further down).

home