A collaboration with Tomas Auran.

The small holes in the sculpture are nesting sites for wild bees, bumblebees and other insects.

In Sweden there are 280 species of wild bees and bumblebees. To many, these are anonymous despite the huge advantage they actually do as pollinators of wild plants as well as garden plants. In Sweden, 83 are endangered and at high risk of disappearing.

The Salix family consists among other things of Pussy Willow, Willow and Willow, a very fast growing tree species traditionally used for wicker fences and basket bonding. The Salix provide pollen in early spring and are an important food source for bees and bumblebees the first weeks in spingtime. In addition to wild bees also butterflies depend on it as host plants for their larvae. Beetles and tenthredinidae live among willow leaves and flowers.

. . . . . . . .

Ett samarbete med Tomas Auran.

Små håligheter i skulpturen utgör boplatser för vilda bin, humlor och andra insekter.

I Sverige finns 280 arter av vilda bin och humlor. För många är dessa helt anonyma trots den mycket stora nytta de faktiskt gör som pollinatörer av såväl vilda växter som trädgårdsväxter. I Sverige är 83 rödlistade och löper stor risk att försvinna.

Salixfamiljen består bland annat av Sälg, Pil och Vide, ett mycket snabbväxande trädslag som traditionellt används till flätade staket och korgbindning. Salixen ger rikligt med pollen tidigt på våren och utgör en viktig födokälla för bin och humlor de första vårveckorna. Förutom vilda bin är också fjärilar beroende av dessa träd som värdväxter för deras larver. Skalbaggar och bladsteklar bor bland sälgens blad och blommor.

home